Patriarcha ekumeniczny “primus inter pares”

Podczas Soborów w Konstantynopolu (381) i Chalcedonie (451) Kościół ustanowił pięć Patriarchatów. W kolejności alfabetycznej są to Patriarchaty w Aleksandrii, Antiochii, Konstantynopolu, Jerozolimie i Rzymie.

 

Cesarz Justynian (527-565) sklasyfikował patriarchów Wschodu w następującej kolejności: Konstantynopol, Aleksandria, Antiochia i Jerozolima.

 

Dopiero po schizmie z 1054 ekumeniczny patriarcha Konstantynopola zaczął używać tytułu „primus inter pares”, „pierwszy wśród równych”.

 

Tytuł ten jest przede wszystkim honorowy, jednak patriarcha ekumeniczny ma dwa uprawnienia:

 

1 . prawo do zwoływania i przewodniczenia na posiedzeniach międzywyznaniowych (w tym różnych Kościołów)

 

2 . prawo do interwencji w celu znalezienia rozwiązania w trakcie debaty w kontradyktoryjności w miejscowym kościele prawosławnym.

 

W Jerozolimie jednak pierwszeństwo ma prawosławny patriarcha, obecnie Teofil III, który może zaprosić patriarchę ekumenicznego do zajęcia miejsca honorowego.